ARDUINO - ka??dy mo??e zosta? elektronikiem

 

 

 

 

ARDUINO
Ka??dy mo??e zosta? elektronikiem

 

Specjalnie dla Ciebie stworzylismy kurs Arduino, dzi?ki kt??remu nauczysz si? podstaw elektroniki oraz programowania.

Kurs zosta?? stworzony dla os??b, kt??re niegdy nie mia??y styczno??ci z elektronik? i programowaniem oraz dla Programist??w, kt??rzy chcieliby zacz?? programowa? uk??ady elektroniczne.

W ci?gu 14 lekcji przeka??emy Ci praktyczn? wiedz? odnosnie elektroniki oraz programowania. Ka??da lekcja podparta jest przyk??adem oraz opisem dzia??ania programu.


   
Do ka??dej lekcji do???czyli??my r??wnie?? gotowe programy tak aby?? m??g?? sprawdzi? czy dobrze pod???czy??e?? wszystkie elementy oraz znale??? ewentualny b???d.

 

Zaloguj si? na konto demo i sprawdz sam jak wygl?da kurs:

KURS ARDUINO ONLINE

 

Lekcja 1
Wprowadzenie w ??wiat elektroniki 

W tej lekcji poznasz podstawowe poj?cia zwi?zane z elektronik?, oraz ARDUINO. Zapoznasz si? z takimi elementami jak diody, rezystory, miernik, czyli praktyczne podstawy elektroniki.

 

 

Lekcja 2
Podstawy programowania.

Dzi?ki drugiej lekcji poznasz wszystkie tajniki ARDUINO, nauczysz si? tworzy? nowe programy, zapoznasz si? ze wszystkimi kontrolkami oraz funkcjami programu.

Na koniec stworzysz ??w??j Pierwszy dzia??aj?cy program :)

 

Lekcja 3 
Komunikacja RS232 

W lekcji 3 zapoznasz si? z typami zmiennych u??ywanych w swiecie mikroprocesor??w, opanujesz do perfekcji operatory logiczne oraz poznasz tajniki komunikacji mi?dzy ARDUINO a pomputerem PC.

Na koniec oczywi??cie wsp??lnie napiszemy kilka program??w z wykorzystaniem RS232

Lekcja 4 
Wyswietlacz LCD 

W ??wiecie ARDUINO rol? monitora komputerowego pe??ni wy??wietlacz tekstowy i dlatego w??a??nie ca??? 4 lekcj? po??wi?cili??my jego obs??udze. Poka??emy Ci jak go poprawie pod???czy? oraz uruchomi?.

Na koniec zdradzimy Ci tajemnic? jak pod???czy? dwa wy??wietlacze LCD do mikroprocesora :)

 

Lekcja 8
Obs??uga kart pami?ci i generowanie dzwi?ku

W tej lekcji poznasz tajniki obs??ugi karty SD, zobaczysz jak mo??na zbudowa? rejestrator z zapisem na kart? pami?ci, kt??r? mo??na odczyta? w komputerze i stworzy? wykresy.

W drugiej cz???ci lekcji poka??emy Ci jak w prosty spos??b mo??na wygenerowa? dzwi?k i muzyk? z ARDUINO

A na sam koniec stwozymy odtwarzacz WAV, kt??ry b?dzie odtawrza?? utwory zapisane na karcie SD

Ca??y kurs sk??ada si? z 12 cz???ci

Zobacz co znajduje si? w kolejnych lekcjach:

Lekcja 1:
Wprowadzenie

Lekcja 2:
Podstawy programowania

Lekcja 3:
Komunikacja RS232

Lekcja 4:
Wy??wietlacz LCD

Lekcja 5:
Pomiar warto??ci analogowych

Lekcja 6:
W??asne funkcje w programie

Lekcja 7:
Przerwania zewn?trzne

Lekcja 8:
Obs??uga kart pami?ci SD i obs??uga dzi?ku

Lekcja 9:
Kolorowy wy??wietlacz LCD

Lekcja 10:
Sterowanie silnikami

Lekcja 11:
Magistrala I2C, modu?? z przeka??nikami

Lekcja 12:
Termometry DS18B20, transmisja RC5

Lekcja 13:
Wy??wietlacze 7-segmentowe LED

Dodatek A:
Arduino i Sanguino a EvB4.3

Dodatek B:
Arduino i Ethernet Shield a modu?? AND-ETH

 

Zaloguj si? na konto demo i sprawdz sam jak wygl?da kurs:

KURS ARDUINO ONLINE

Zam??w kurs ju?? dzi?? i zosta?? prawdziwym elektronikiem !

GWARANCJA:

Je??li w ci?gu 14 dni trwania Twojego kursu uznasz, ??e z jakiego?? powodu otrzymana wiedza i pomoc nie spe??nia Twoich oczekiwa??, daj mi zna?, a zwr??c? Ci pieni?dze.

 

Do Ciebie nale??y teraz podj?cie jednej prostej decyzji:

Dzisiaj tylko 118PLN 59.00PLN


Zamów kurs już teraz

Imię i nazwisko
Adres /
Kod i miasto
Telefon
Wpisz swój adres e-mail
Wpisz swoje hasło do kursu
Satysfakcja