Mikrokontrolery dla pocz?tkuj?cych
Bascom


 

Czy kiedykolwiek chcia??e?? rozpocz? zabaw? z elektronik? ale nie wiedzia??e?? od czego zacz?? ?

A mo??e kupi??e?? ksi???k? po??wi?con? programowaniu i okaza??o si? i?? jej autor pisze tak skomplikowanym j?zykiem i?? nie wiesz od czego zacz?? ?

A mo??e ju?? programujesz tylko chcia??by?? rozszerzy? swoj? wiedz? o zagadnienia zwi?zane z kolorowymi wy??wietlaczami, modu??ami RFID i ethernet ?

 

Je??li tak to idealnie
trafi??e??

Sami kilka lat temu przebrneli??my przez t? drog? i doskonale wiemy i?? na samym pocz?tku nauki programowania mikroprocesor??w najwa??niejsze jest dok??adne zrozumienie jak dzia??a mikroprocesor, i dlatego w??asnie strorzyli??my kurs oparty na BASCOMie.

BASCOM jest jednym z najprostszych ??rodowisk dla mikroprocesor??w i o to chodzi. Chodzi o to aby?? dok??adnie pozna?? mo??liwo??ci mikroprocesora i polubi?? programowanie (do czego niestety cz?sto zra??aj? ksi???ki).

Na samym pocz?tku kursu poznasz podstawowe praktyczne poj?cia zwi?zane z elektronik?, kt??re u??atwi? Ci dalsz? nauk?.
    
    Kolejnym krokiem b?dzie zapoznanie si? z BASCOMem oraz napisanie pierwszego programu.

    W dalszych lekcjach poznasz oraz uruchomisz wy??wietlacz, przyciski, zegar, komunikacj? z PC.

Do ka??dej lekcji do???czyli??my gotowe programy tak aby?? m??g?? sprawdzi? czy dobrze pod???czy??e?? wszystkie elementy oraz znale??? ewentualny b???d.

 

Sprawd?? sam jak wygl?da kurs:

KURS BASCOM ONLINE

 

Lekcja 1
Wprowadzenie w ??wiat elektroniki 

W tej lekcji poznasz podstawowe poj?cia zwi?zane z elektronik?, zapoznasz si? z prawem Ohma, zobaczysz do czego s??u??y miernik, oraz wybierzesz zestaw startowy idealnie dopasowany do Twoich oczekiwa??.

 

Lekcja 2
Pierwsze kroki w ??wiecie
mikrokontroler??w.

Dzi?ki drugiej lekcji poznasz wszystkie tajniki BASCOMa, nauczysz si? tworzy? nowe programy, zapoznasz si? ze wszystkimi kontrolkami oraz funkcjami programu.

Na koniec stworzysz ??w??j Pierwszy dzia??aj?cy program :)

 

 

Lekcja 3
Prezentowanie danych na wy??wietlaczu LCD

W swiecie mikroprocesor??w monitor komputera zast?puje najcz???ciej wy??wietlacz tekstowy.
W lekcji 3 poznasz wszystkie tajniki z nim zwi?zane.
Dowiesz si? jak poprawnie pod???czy? wy??wietlacz do mikroprocesora, jak go skonfigurowa? oraz jak stworzy? polskie znaki.

Na koniec oczywi??cie wsp??lnie napiszemy kilka program??w z wykorzystaniem wy??wietlacza tekstowego 2x16 znak??w 

Lekcja 7
Magistrala I2C

Jeste??my ju?? na p????metku kursu wi?c najwy??sza pora zabra? si? za obs??ug? najpopularniejszej magistrali danych I2C.

W lekcji 7 poznasz tajniki tej magistrali.
Stworzymy program do komunikacji z zegarem czasu rzeczywistego PCF8583 oraz pami?ci? EEPROM AT24C04.

Po uko??czeniu tej lekcji gwarantujemy Ci i?? b?dziesz w stanie sam napisa? zegarek elektroniczny :)

 

Lekcja 13
Obs??uga kart RFID 

Czy chcia??e?? kiedykolwiek zbudowa? zamek elektroniczny ?

Dzi?ki lekcji 13 stworzysz w pe??ni zaawansowany zamek wykorzystuj?cy karty RFID. A najlepsze w nim b?dzie to i?? b?dziesz dok??adnie wiedzia?? jak o dzia??a i b?dziesz m??g?? go dowolnie modyfikowa?, np. aby otwiera?? drzwi tylko w danych godzinach.

Ca??y kurs sk??ada si? z 14 lekcji !!!

Zobacz co znajduje si? w kolejnych lekcjach:

Lekcja 1 - Wprowadzenie w ??wiat elektroniki

Lekcja 2 - Pierwsze kroki w ??wiecie mikrokontroler??w

Lekcja 3 - Prezentowanie danych na wy??wietlaczu LCD

Lekcja 4 - Komunikacja szeregowa RS232

Lekcja 5 - Timery

Lekcja 6 - Wy??wietlacz LED

Lekcja 7 - Magistrala I2C

Lekcja 8 - Pomiar warto??ci analogowych

Lekcja 9 - Magistrala 1wire na przyk??adzie czujnika DS18B20

Lekcja 10 - Obs??uga kart pami?ci

Lekcja 11 - Par? drobiazg??w - czyli uzupe??nienie

Lekcja 12 - Kolorowy wy??wietlacz LCD

Lekcja 13 - Obs??uga kart RFID

Lekcja 14 - Modu?? internetoewy ENC28J60

Zaloguj si? na konto demo i sprawdz sam jak wygl?da kurs:

KURS BASCOM ONLINE

Zam??w kurs ju?? dzi?? i poznaj tajniki mikroprocesor??w.

 

GWARANCJA:

Je??li w ci?gu 14 dni trwania Twojego kursu uznasz, ??e z jakiego?? powodu otrzymana wiedza i pomoc nie spe??nia Twoich oczekiwa??, daj mi zna?, a zwr??c? Ci pieni?dze.

 

Do Ciebie nale??y teraz podj?cie jednej prostej decyzji:

Dzisiaj tylko 98PLN 49.00PLN


Zamów kurs już teraz

Imię i nazwisko
Adres /
Kod i miasto
Telefon
Wpisz swój adres e-mail
Wpisz swoje hasło do kursu
Satysfakcja